Olet täällä

Kinesteettisten kielityöpajojen kehittämishanke 2011

Zodiakin yleisötyöohjelmassa on syksystä 2007 lähtien toteutettu kinesteettisiä kielityöpajoja (aiemmin nimellä Lyhyt kielikurssi tanssien). Kielityöpajoissa tanssitaiteilijat opettavat vierasta kieltä tanssin ja liikkeen keinoin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Zodiakille erityisavustuksen kinesteettisten kielityöpajojen kehittämishankkeeseen vuodelle 2011.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kielityöpajojen sisältöä ja laatua ja pyrkiä laajentamaan asiakasryhmää. Lisäksi hankkeessa Zodiak konseptoi kinesteettiset kielityöpajat palvelutuotteeksi. Hankkeen tavoitteena on lisätyöllistää tanssitaiteilijoita ja kannustaa heitä yrittäjähenkiseen työskentelyyn hankkeesta saadun kokemuksen pohjalta. Hankkeeseen valittiin maaliskuussa 2011 avoimen haun kautta kolme tanssitaiteilijaa, jotka kehittävät menetelmää ja ohjaavat työpajoja kouluissa sekä toimivat Zodiakin kinesteettisten kielityöpajojen ohjaajina jatkossa. Hanke polkaistiin käyntiin tanssitaiteilijoiden ja kieltenopettajien yhteisellä viikonloppuseminaarilla huhtikuussa 2011. Kielityöpajojen sisällön kehittämistä ja konseptointia jatketaan kevätkauden ajan, ja syksyllä aloitetaan kehittelyvaiheen työpajojen ohjaaminen yhteistyökoulujen kieltenopetusryhmissä.

Taustaa hankkeelle

Tähän saakka kielityöpajoja on pidetty lyhyinä yksittäisinä työpajoina peruskouluissa ja ammattioppilaitoksissa ruotsin, englannin, ranskan, italian ja venäjänkielen tuntien yhteydessä sekä suomi toisena kielenä -opetuksessa. Kielityöpajat on toteutettu 90 minuutin pituisina, kertaluontoisina työpajoina eri kouluille ja eri ryhmille. Niitä on ohjattu myös opettajille suunnattuina nimellä Kielikurssi tanssien opettajille, jolloin keskiössä on ollut tarjota opettajille liikkeellisiä ja toiminnallisia välineitä kielenopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kokemukset työpajoista ovat olleet positiivisia, ja sekä Zodiakin että kursseille osallistuneiden opettajien toiveena on ollut pidempi työskentely yhden ryhmän kanssa. Koulut ottaisivat erittäin mielellään kielityöpajoja osaksi opetustaan, mutta määrärahoja tämän tyyppiseen toimintaan ei kouluilla ole. Nyt hankeavustuksen turvin menetelmää päästään kehittämään ja oppilaat pääsevät hyötymään opetuksesta paremmin.

Opimme asioita eri tavoin

Zodiakin kielityöpajoissa käytetään kaikkia oppimistyylejä suosivia menetelmiä. Useimmilla meistä on yksi oppimistyyli, jonka avulla opimme parhaiten. Kouluryhmässäkin on useita erilaisia oppijoita. Visuaalinen ihminen muistaa näkemänsä ja tallentaa asiat muistiin mielikuvina. Auditiivinen ihminen taas muistaa kerrotut asiat, luennot ja suulliset ohjeet. Taktiilinen ihminen oppii “käsillään” ja häntä auttaa, jos hän saa pyöritellä kynää, piirrellä tai vaikka virkata opiskellessaan.

Kinesteettinen ihminen taas oppii “jaloillaan”. Tällaiselle ihmiselle asiat tallentuvat muistiin parhaiten fyysisinä mielikuvina lihasmuistin avulla ja hän oppii parhaiten, kun saa tehdä, osallistua,  kokea ja kokeilla. Kun opetuksessa käytetään sekä visuaalisia, auditiivisia että fyysisiä metodeja oppilaiden mielenkiinto pysyy paremmin yllä kuin käytettäessä vain yhtä lähestymistapaa. Zodiakin kielityöpajojen moniaistinen lähestymistapa voi auttaa oppimaan ja ymmärtämään kielen rakenteita ja rohkaista käyttämään oppimaansa kieltä. Liikkeen avulla oppitunneista tulee dynaamisia ja vaihtelevia ja siten kielityöpajat palvelevat kaikkien eri oppimistyylien edustajia. Zodiakin kielityöpajoissa oppilaat eivät ole sivustaseuraajia, vaan luomassa omaa oppimistaan aktiivisina toimijoina yhteistyössä toisten kanssa. Opettajat puolestaan voivat käyttää kielityöpajoissa tehtäviä harjoitteita rikastuttamaan omaa opetustaan ja kehittää niitä edelleen luokkahuonekäyttöön sopiviksi.

Yle Teeman Opettaja.tv –ohjelmassa esiteltiin Zodiakin kielityöpajat keväällä 2009.