Olet täällä

Tanssin portaat – tanssi ikäihmisten hoitokotien arjessa

Koulutushanke tanssijoille ja työssä oleville hoitajille

Zodiak – Uuden tanssin keskus toteutti vuosina 2009–2010 opetus- ja kulttuuriministeriön tuella, yhteistyössä Uudenmaan taidetoimikunnan kanssa Tanssin portaat –hankkeen. Hankkeessa koulutettiin kahdeksan tanssitaiteilijaa käyttämään tanssia, liikettä ja kosketusta vuorovaikutuksen välineenä hoitolaitoksissa sekä ohjaamaan hoitajia käyttämään kehollisuutta ja liikettä osana hoitotyötä. Hankkeen tavoitteena oli tuoda luovaa kulttuuriosaamista hoitajien työhön, antaa innostavia ja käytännöllisiä työkaluja mm. muistisairaiden hoitoon sekä avata yhteiskunnallisesti tärkeää työkenttää tanssitaiteilijoille ja heidän erityisosaamiselleen.

Tanssin portaat – nimellä kulkevan hankkeen koulutuskokonaisuudesta vastasi tanssinopettaja, koreografi Hanna Brotherus yhdessä ohjausryhmän kanssa. Koulutushankkeen ohjausryhmään kuuluivat Zodiakin yleisötyövastaava Jenni Sainio, Uudenmaan läänintaiteilija, MuT, psykologi, laulunopettaja Ava Numminen, sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen (Kauniaisten kaupunki), Leena Salomaa (Elämäntalo –hoitokodin johtaja) ja psykogeriatrinen sairaanhoitaja Senja Seppänen.
Tanssijoiden koulutuspäivät pidettiin Zodiak – Uuden tanssin keskuksen tiloissa Kaapelitehtaalla, Helsingissä. Tanssin portaat -työpajoja ohjattiin eri hoitokodeissa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla sekä Turussa ja Raumalla.

Tanssilla tarkoitettiin tässä hankkeessa liikettä ja sen mahdollisuuksia vuorovaikutuksen välineenä, tunnekokemusten ja muistojen välittäjänä sekä kognitiivisten ja sensomotoristen kykyjen virittäjänä. Hankkeessa painotettiin niin tanssia itseisarvona (kehollisuus, esteettisyys, elämyksellisyys, huumori ja ilo) kuin myös kuntouttavan työotteen tukena.

Koulutushanke alkoi tanssijoiden koulutuksella syksyllä 2009 ja jatkui vuoden 2010 aikana, jolloin tanssijat myös ohjasivat tanssityöpajoja hoitohenkilöstölle. Tanssijoiden koulutus päättyi vuonna 2010, ja he ohjaavat Tanssin portaat –työpajoja hoitokodeissa tilausten mukaan edelleen.

Tanssin portaat –koulutus ja työpajat

Tanssin portaat -työpajakokonaisuus etenee askel kerrallaan yksinkertaisesta ihmisen kohtaamisen harjoittelusta kohti tanssin monimuotoista soveltamista omassa ammatissa. Tanssijoiden koulutuksen keskeisiä sisältöjä olivat vuorovaikutukseen vaikuttavat asenteet, tutustuminen hoitotyöhön sekä tanssitaiteilijan oman ammattitaidon soveltaminen hoitoyhteisöön. Tavoitteena oli myös syventää keinoja siitä, miten tanssiliikettä kokemuksena voi opettaa muun kuin tanssialan ihmiselle. Koulutuksessa saatiin konkreettisia työkaluja työpajojen ohjaamiseen ja tanssin monimuotoiseen käyttämiseen. Työpajat eivät perustu tanssiaskelten opettelemiseen, vaan pikemminkin ovat osaltaan muuttamassa asenteita hoitoalalla entistä myönteisemmiksi tanssin ja muiden kulttuurityövälineiden käyttämistä kohtaan.

Tanssin portaiksi nimettiin koulutuksessa mm. seuraavanlaisia asioita: näkeminen ja kuunteleminen, koskettaminen, äänenkäyttö, kehotietoisuus ja rajojen tunnistaminen.
Koulutuksessa tanssijat tekivät harjoitteita, joita he myös ohjaavat hoitoalan ammattilaisille työpajoissa: harjoitellaan toisen katsomista arvottamatta ja lämmöllä, hengityksen havaitsemista sekä liikkeen ja äänenkäytön yhdistämistä. Harjoitellaan koskettamaan toista ihmistä eri tavoin, eri voimakkuuksilla. Keskitytään arvostavaan, hyväksyvään ja toisen rajoja kunnioittavaan tapaan koskettaa. Perehdytään myös fyysisen etäisyyden tunnistamiseen yleisissä vuorovaikutustilanteissa. Tanssijoiden koulutuspäivissä vieraili myös tanssi- ja hoitoalan asiantuntijoita luennoimassa tanssin soveltavasta käytöstä, hoitolaitoskulttuurista, muistisairauksista ja omista työkokemuksistaan hoitoalalla.

Koulutuspäivissä käsiteltiin myös mm. tanssin ja fysioterapian yhteneviä vaikutuksia ikäihmisten sensoriseen ja motoriseen toimintaan, sekä valotettiin aivotutkimuksen tulosten kautta tanssin, liikkeen ja musiikin hyvää tekeviä vaikutuksia ikäihmisten terveydelle.

Hankkeen muu sisältö

Hankkeen ydinryhmä Hanna Brotherus, Ava Numminen ja Jenni Sainio tekivät keväällä 2010 opintomatkan Amsterdamiin, Hollantiin, jossa he tutustuivat taide- ja kulttuuritoimintaan paikallisissa hoitolaitoksissa.

Hanke dokumentoitiin, ja siitä valmistettiin tiedotus- ja markkinointikäyttöön Tanssin portaat –esittely-dvd sekä tietokirjanen.

Hankkeen evaluointi

Tanssijat kokivat saaneensa koulutuksesta hyvät välineet aloittaa työskentely tanssin keinoin hoitolaitoksissa, ja kehittää sitä edelleen omien ammatillisten tarpeidensa ja hoitolaitosten toiveiden mukaan. Tanssin portaat –koulutus on tarjosi tanssijoille keinoja, joiden avulla työskentely tanssitaiteilijana hoitolaitosten arjessa on mahdollista.

Tanssin portaat –työpajoihin osallistuneiden hoitohenkilökunnan edustajien palautteen perusteella työpajat ovat olleet onnistuneita, innostavia ja hoitotyöhön virikkeitä antavia. Tanssi ilmaisu- ja kommunikaatiokeinona on saatettu aluksi kokea vieraana, mutta työpajojen edetessä kehollisuus ja kosketus on tullut tutummaksi ja vapauttanut toimimaan kokonaisvaltaisempana yksilönä oman ammattiroolin sisällä. Tanssin portaat -työpajojen kaltaisten kulttuurityövälineiden kaipuu hoitotyön arkeen on selvästi nähtävissä.

Työpajoihin osallistuneet hoitajat ovat kommentoineet Tanssin portaat –työpajoja esimerkiksi seuraavasti:

”Tanssiopetuksessa on otettu huomioon juuri meidän työmme ihmisläheisyys. Harjoitukset tukevat työtämme, jossa joudumme kohtaamaan paljon erilaisia ihmisiä ja koskettamaan eri tavoin.”

”Hyvää harjoitusta oppia kuuntelemaan toista ihmistä ja hänen kehonsa viestejä."

"Tanssi rentouttaa myös vanhuksia ja saa iloisemmaksi. Me tanssimme joka viikko ja jopa kesken ilta- tai aamutöiden joidenkin vanhusten kanssa."

Yhteistyö hankkeeseen osallistuneiden tahojen välillä sujui hyvin, ja hanke mahdollisti kokemusten jakamisen ja työtapoihin tutustumisen tanssialan sekä hoitoalan toimijoiden kesken.