Olet täällä

Z-FREE: KAROLINA GINMAN

Kuva: Jan Nyberg, editointi Karolina Ginman & Saija Lehtola

Vapaa pääsy

ZODIAK STUDIO C4

3.3.2020 17:00 - 18:30 4.3.2020 17:00 - 18:30

Z-free: Karolina Ginman

Z-free on Zodiakin residenssikonsepti, joka tarjoaa valituille taiteilijoille mahdollisuuden avata julkisesti omia työtapojaan, kehitellä ideoitaan ja ottaa yleisö mukaan työprosessiin.

Karolina Ginman & työryhmä: A Human Ensemble

A Human Ensemble on kymmenen yhtäaikaista sooloa ja ensemblen kollektiivisesta piilotajunnasta esiinpurkautuva tapahtumakudelma.

Projektin puitteissa tarjoan kymmenen eri-ikäisen, -kielisen ja ammattitaustaisen (tanssi, performanssi, kuvataide, lääketiede ym.) esiintyjän käsittelyyn vuodesta 2016 tutkimaani ja harjoittamaani ruumiillista vapaan assosiaation uudelleenmuotoilua. Kyseinen praktiikka on tarkoittanut minulle eräänlaista yksityisen ja esiintyjäruumiin yhteismaastossa tapahtuvaa oman psykoanalyysini resonanssia, ruumiillista itsereflektiota jaettavana tilana. 

Kutsun esiintyjäni intiimiin, aistilliseen yhteyteen omaan ruumiiliseen materiaansa, sekä antautumaan tarkasti artikuloidulle, syvästi läpieletylle ruumiintajunnan virralle johon psyyke saa vuotaa. Näin kukin esiintyjää esiin-artikuloi sielunsa yhteisessä tilassa, sallien erisuuntaisten intensiteettien ja avauksien kitkaisia ja lohdullisia rinnakkaiseloja.

Z-free jakson aikana kukin esiintyjä syventää ja esiin-artikuloi subjektiivista suhdettaan ehdottamaani praktiikkaan. Samalla, juuri tämä kymmenen ihmisen kompositio muotoilee oman näyttämöllisen ehdotuksensa värejä, kirkkauksia, syvyyksiä, pimeyksiä, keveyksiä, hurjuuksia, herkkyyksiä, vakavuuksia ja hulvattomuksia järjen tuolla puolen.

Projektin reflektiokumppaneina kulkevat psykoanalyytikot Anne Kotkavirta ja Jussi Kotkavirta. Demo sisältää jälkireflektion, jossa psykoanalyyttinen näkökulma on esillä. Tervetuloa!

Työryhmä: koreografi Karolina Ginman, esiintyjät Ingrid André, Sonja Elonen, Saija Lehtola, Marlon Moilanen, Jan Nyberg, Leila Kourkia, Gesa Piper, Pihla Sudenyö, Inari Virmakoski, Minja Yletyinen, visuaalinen suunnittelija Jenni Pystynen, äänisuunnittelija Aki Päivärinne.

Projektia tukevat: Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan Rahasto. Ginman työskentele Svenska Kulturfondenin 1-vuotisen työskentelyapurahan turvin.

 

Karolina Ginman & arbetsgrupp: A Human Ensemble

A Human Ensemble är tio samtidiga solon och en väv av psykofysiska formuleringar som tränger fram ur det subjektiva och kollektiva undermedvetna.

I och med projektet hänger sig tio dansare i olika åldrar och med olika språk- och yrkesbakgrund (dans, performans, bildkonst, medicin mm.) åt en kroppslig nyformulering av den fria associationen, en praktik som jag har utforskat och utvecklat sedan 2016. Praktiken har för mig inneburit en form av aktiv självreflektion genom min privata/performativa kropps rörelse, och en resonans av min egen psykoanalys.

Jag inbjuder mina medarbetare till en intim, sensuell kontakt till sin kroppsliga materia och att hänge sig till en noggrant artikulerad, djupt genomlevd kroppsmedvetandeström i vilken psyket får läcka. Så artikulerar varje dansare fram sitt inre i det gemensamma rummet, tillåtandes en tröstande samexistens av olikriktade intensiteter och potential.

Under Z-free perioden fördjupar varje dansare sin subjektiva relation till den praktik jag föreslår. Samtidigt formulerar just den här kompositionen av människor sitt eget scenmässiga förslag av nyanser, djupheter, lättheter, vildheter, känsligheter, allvar, lek bortom förnuftets gränser.

Som projektets reflektionskumpaner färdas psykoanalytikerna Anne Kotkavirta och Jussi Kotkavirta. I demon ingår en öppen reflektion, där det psykoanalytiska perspektivet är närvarande. Välkommen!

Arbetsgrupp: koreograf Karolina Ginman, dansare Ingrid André, Sonja Elonen, Saija Lehtola, Marlon Moilanen, Jan Nyberg, Leila Kourkia, Gesa Piper, Pihla Sudenyö, Inari Virmakoski, Minja Yletyinen, visuell planerare Jenni Pystynen, ljuddesigner Aki Päivärinne.

Med understöd av: Centret för konstfrämjande, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto. Ginman arbetar med stöd av Svenska Kulturfondens 1-åriga arbetsstipendium.