video

Koreografia, esitys: Andrius Katinas
Video: Timo Wright
Tuotanto: Zodiak – Uuden tanssin keskus, Andrius Katinas

Esitykset Zodiakissa 17.–26.10.2013. Lue lisää.

 

 

Video URL