Co(te)lette

Videonäyte Ann Van den Broekin teoksesta Co(te)lette, joka on osa Zodiakin syysohjelmistoa 2009.

http://www.youtube.com/watch?v=z9VYIVQqJkA

Video: YouTube, Korzo Theater -  www.korzo.nl

Video URL